SCIENCE AND TECHNOLOGY

GENERAL DEPARTMENT OF MEASUREMENT QUALITY STANDARDS

GS1 VIETNAM "Is a MSMV countries of Vietnam, Online Total Quality Standards. Tháng 5/1995, GS1 được công nhận là quốc gia chính thức của GS1. GS1 Việt Nam là đại diện duy nhất của Việt Nam tại quốc gia GS1, GS1 Việt Nam quản lý ngân hàng mã quốc gia 893, mã doanh nghiệp và giúp nhà sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ và các tổ chức other function apply in the symbol code code in business business activity and provide your service ... "

User

User name

Global Location Code

Password